Recently in Life Category

Madras Cafe

| No Comments | No TrackBacks

This morning, around 10 we went to Madras Cafe for breakfast.

While taking the order, the guy asked

H: என்ன சார், வேணும்.
B: பூரி வேணும் சார்.
H: 11:00 மணிக்கு மேல ஆகுமெ, பரவாயில்லநயா?
B: காலைல வேணூம்னு கேட்டா, அதான் இங்க வந்தோம்
H: எம்மா, ஒரு வளையல், நெக்லசு கேக்காம, பூரி வேணும்னா கேக்கரது?
B: சரி சார், ரெண்டு பொங்கல் குடுங்க
H: சார், ஒரு பொங்கல், ஒரு உப்மா வாங்கிகொங்க
B: ஏன் சார்
H: நீங்க ஒரு பொங்கல் சாப்படரதுக்குள்ள தீபாவளியே வந்துரும், அவ்ளோ ஜாஸ்தி
H: அப்பரம், சாப்ட்டுடு இங்கயே தூங்கிடுவீங்க.

And that is what exactly happened. We have been sleeping since 10 in the morning till now, barring a couple of more food breaks. :)
-balaji

RIP Steve Jobs

| 1 Comment | No TrackBacks

I am not a mac fan boy. For that matter, I am not a gadget freak. I have been using a Mac for a couple of years. I very recently started using an iPod and an iPad, all thanks to Yahoo! And I am amazingly impressed by both the devices. I am sure both these devices are going to change the way I look at gadgets.

May be that is why, when I woke up this morning to the news of Steve Jobs death, I felt as if someone close to me has died. Even after all the fun we had today, somewhere in the bottom of my heart, that sorrow feeling lingers on.

RIP Steve Jobs. You have changed the way people will look at gadgets.

Decathlon

| No Comments | No TrackBacks

In June, while I was preparing for my trek to Roopkund, I was looking for trekking shoes. I was recommended Forclaz 500 Ventiv by friends. The shoe was retailing at Rs.2999 at Decathlon. The same was available for Rs.2499 online with free shipping. I went to the store to try it out, thinking that will order online and save Rs.500. John, the salesman helped me out with my questions and suggested that I pick up a tight fit. It was too tight but he suggested that it will expand a bit and will be fine. He also promised that he will replace it if I find it uncomfortable after a couple of days use. I told him about the online store and price and he told me that he can give it to me for 2799 and joked that Decathlon needs to pay him salary and hence cannot match that price. I bought the shoe and paid the premium just for his service.

A couple of days burn-in did not help and it was causing pain in the toe. I called up the store and Kuldeep another salesman at the trekking section suggested that I bring in the shoe for replacement. I picked up one size bigger and it was very comfortable for most part of the trek.

On the last day of the trek, thanks to heavy snow and rain, the shoe lost its shape. There was a bulge around the ankle support and due to this the show wasn't stable, causing ankle strain. After I reached Bangalore, I called up the store and mentioned about the problem. Kuldeep asked me to bring the shoe along with the bill for exchange. I never had the time and I almost forgot about it. Last week I remembered and took the shoe to the store. I had already lost hopes but wanted to give it a shot.

I walked into the store on Sunday, explained him the problem and showed the shoe. Kuldeep / Jon, said only one thing "Give it at the counter calling it a defective piece and pick up a new one'. Absolutely no questions, no nagging, not trying to put the blame on the buyer, no delay.

This is an excellent example of customer service. I had to go to the store 3 times but I will never mind the distance of driving 20+ KM to the store for such excellent service. Looking forward to the store opening in Bannerghatta Road. I am a Decathlon convert.

Happy New Year 2011

| No Comments | No TrackBacks

Wow, is 2010 over already? Time flies fast and 2010 is no exception. There were lots of ups and downs both personally and professionally. But nevertheless, it was a fun year and a lot of positives to take from it.

 • Completed 5 years at Yahoo!
 • Did my first full marathon. And in general was very active with running.
 • Read a lot and I hope I can put things that I learnt to use in my life.
 • Have definitely improved my Carnatic music listening skills
 • Travelled a lot.

I hope 2011 is even better.

Here is wishing everyone a very happy and prosperous new year 2011. Hope 2011 brings a lot of joy, happiness, health and peace to each one of you.

Keep your frown upside down and enjoy life.

... and lived to tell the tale

| 1 Comment | No TrackBacks

Running a marathon is all about endurance and strong will power. For me, it was a lifetime experience.

I took up serious running less than 18 months ago. Completed a 10K , thanks to Coach Beedu and Reeth of the Nike Run Club fame. Did multiple 10Ks and a 25K at the ultra last year. I wanted to do a full marathon, one of my bucket list items. The next couple of weekends, I did a 25k+ and a 30K+. That gave a little bit of confidence but I was still not very sure if I would be able to do the full in the stipulated 6.5 hours in trying conditions. Vasu and Gopal nudged me to go for the full and I thought, "Let me attempt it. If I finish, well and good, else I would know my limits". One thing was clear, I was not going to get tensed and freak myself out over it. I was just going to get through the day and take it 1Km at a time.

We drove to Mysore on Sep 18th, along with a couple of friends. After dropping them at their hotel, we checked into Dasaprakash Paradise. Found out a place called Olio, serving Pasta nearby. The ambience was nice and the food was delicious but pricey. Packed a sandwich at CCD, bought some bananas and retired to bed early in a desperate attempt to get some sleep. But then, I ended up tossing and turning.

Woke up next morning and landed at the run site by 6am. The run site was buzzing with activity. Met a lot of folks from Nike Run club, Hashers and RFLers. Arvind from RFL warned us that even though the sky looked clear and the water calm, it is going to be a difficult terrain and advised runners not to attempt their personal best. I caught up with Gopal and we decided to run together maintaining a decent pace.

At the stroke of 6:30, what I call now, as the run of my life, was flagged off. Gopal and me started in the last group and were doing about 6 mins per KM. The first couple of KMs was nice and easy but the uneven terrain was making life difficult. I had to really concentrate on the path to avoid tripping. Around the 7KM mark, Gopal had a minor fall and he started slowing down. One of my biggest problems in running has been that, if I stop for a while, I find it hard to resume at the same pace. Found another group doing between 6-7mins per KM and joined them.

Around the 10K mark, there was a really bad patch and I struggled crossing that. Met a bunch of half marathoners and ran the next few comfortably. I started tiring a bit around the 16-18K mark and was doing slow. I saw Vasu and K cheering everyone.

The route was a 10.55K out and back. For the full the marathon, we had to do this loop twice. I had completed the first half around 2hrs 20 mins and started the second. Around the 23KM I was completely tired. I was not used to the sports drink and had a feeling it was just making me feel thirstier. By now, started doing a run-walk, with fellow full marathoners, and was drinking a lot of water. Got completely exhausted and started having doubts if I would be able to finish.

There were 3 people whom we all saw during the run - A man running without shoes, a woman doing a half with her kid on a pram and another man running a half with a fracture, wearing a sling. If these people could do it, I better be able to do it, said my mind voice. My motto throughout the run was, If I could not run, I would walk. If I could not walk, I will crawl, but I will finish.

I was mostly walking from 23rd till 28th Km. Then got a sudden bout of energy and pushed myself till 32K in 4 hours. Saw a lot of folks, tired and with cramps but with the never say die spirit. We were joking that we all have run a 10K under an hour, and we would do it today too. But easier said than done, after the 32k. Despite the scorching sun, tired legs, thirsty throat and about 6 miles between me and the finish line, the only comforting feeling was the confidence that I would be a finisher today..

Around the 38KM mark, saw Vasu. Started a walk-run back with her to the finish. Every beep on my Garmin watch was cheered since I was one step closer to the finish. I was about 500m away from the finish when someone said, "You are less than 500m from the finish and you should be sprinting now". I have no idea where I got the energy but I started running, counting every step, pushing myself till I could cross the finish line. And finally was home. A full in 6 hours and 7 minutes. This moment will be etched in my memory for ever!

After the run, the limp on my feet left me in a few days, but the grin on my face remains.

Happy New Year 2010

| No Comments | No TrackBacks

Wish you and your family a very happy and prosperous new year 2010.

Well spent evening

| No Comments | No TrackBacks

It was the usual, "You look familiar" dialogue that started the conversation and after a few minutes, I asked him, "What do you do?". Coolly he said, "I run a chain of beauty salon and spa in Bangalore". I was taken aback and did not expect this from someone who passed out of IIT 20 years ago and just returned back to Bangalore. Another interesting conversation was with a gentleman showing some magic tracks. I first thought he was an assistant helping out with the sound system in the room. I was pleasantly surprised when he said he used to work as a traffic constable attached to the Indirinagar Police station and he has taken leave of absence from work.

It was a colleague's 15th marriage anniversary dinner. I had to coax my wife to go since she was tired after work yesterday. All I told her was that he was in interesting personality (there will be a dozen or more who will disagree to that) and is fun to chat with. The side show of pictures showcasing the couple's 15 years of life was interesting and sometimes funny. The dinner was decent and the music was very good. Naren and Jyothi did a wonderful job with the Karoke, singing old hindi songs. And Had an awesome time.

Run Maadi Run!

| 4 Comments | 3 TrackBacks

A couple of years back, my only running was from my apartment to the main road where the office cab stops. Hardly about 250 metres. I will huff and puff to reach there in 3-4 minutes. Slowly, I started running at the gym. I was able to run with great difficulty, a KM under 10 minutes. The Fitness One guys started pushing me and I did a mile under 10 minutes once. I slowly started increasing the time I could run continuously and after a while I was able to run around 30-40 minutes continuously. My best on the treadmill was 5K in 32 minutes.

But then, running on the treadmill was no fun. Late last year I started venturing out into the real world. It was a completely different experience. I was back to square one. I could hardly run a couple of kilometres. Then subbuj joined me as my running buddy. We started slowly pushing our limits. Subbu has a Nokia N95 with Sports Tracker installed and that helped us track our progress. I was planning for training with Runner's High, but then a sudden trip sent me to San Francisco. Thankfully, it also helped me continue my running and I enjoyed every bit of my stay there. I also picked up a good running shoe there.

Once I came back, we started running at the Cubbon Park. One fine day, we decided to check out the Nike Run Club. They were just beginning to ramp up their training sessions and it was a blessing. Coach Beedu and Reeth were helpful with tips and helped in the training. Nike took really good care of us during the training sessions. They did a gait analysis, arranged pep talks, provided trial shoes and finally ensured that everyone gets mentally and physically ready for the run.

The day before the event was just like the day before an exam. I was a bit nervous and was also tired. It took me a while to realise that the main reason why I started running was to have fun and if I get tensed I would miss the fun. So the next day, I went to the run with only thing in mind. Finish it and if I can finish in 90 minutes I would be happy. Subbu and I started running on the race day and after a couple of KM, I felt that I could run faster. I slowly picked up the pace and got into a nice rhythm. Went to the 5K mark in 28 minutes and I was nicely pulling along. Then came the difficult part of the run, since the road was slightly steep from Dickenson Road to Kamaraj Road to Cubbon Road. I slowed down and after a few minutes started walking. I walked for a couple of minutes and then started running again. After entering into the Cubbon Park, it was the regular trail and I picked up pace. The last KM was the fastest pace and according to my watch, I finished in 58:28 minutes. Woohoo! We then went into the Nike Lounge and were royally pampered. There was one guy handing out cold towels, another guy taking pictures, a sumptuous breakfast, a foot message and some very nice music. It turned out much better than what I had imagined. When the official timings came out the next day, I found that I had done it in 57:43 mins. Nike has also promised that they would give a specially designed T-shirt, "I'm a finisher" for everyone registered with NRC.

So what are you thinking. If you want to start running, drop in tomorrow, 13th June, at Kanteerava Stadium at 6AM and join the Nike run club.

--
Pain is temporary, Pride is permanent.
          -- Saw on poster by someone cheering for Runner's High

Things that I learnt

| No Comments | No TrackBacks

Some tiny bits of wisdom that I gleaned over the weekend.

 • There is a good chance that your house keys are in your jeans pockets. Search thoroughly before panicking the rest of the world.
 • Friday evening might not be the best day to clean your kitchen.
 • If you don't heed to the previous point, atleast make sure that you do not have anything on the kitchen windows, before you attempt to clean it.
 • If you drop something on the sunshade of the apartment below you, the easiest way to fetch it, is by using a mop to push the item down.
 • There is no guarantee that the item that you pushed from the top is going to survive after the fall.
 • It is okay to skip the IPL semifinals / finals and go to sleep, if you are sleep starved.
 • Some kind soul will always be interested in letting their presence felt by sending an SMS close to midnight.
 • If you wake up thanks to the SMS, use the opportunity to catchup on the scores before you start to snore again.
 • There is a lot of chance that you will have a hang over on the Monday morning, even after three rounds of coffee. Live with it

Enjoy and have a great week ahead.

--
Don't worry. Life's too long.
          -- Vincent Sardi, Jr.

Humanness

| 1 Comment | No TrackBacks

Sometimes I wonder why am I here getting stuck with this. Big corporations makes people forget the humanness. They lose the human touch and all they are interested in flexing their muscles and showing who they are. Reality strikes and I remember that I cannot solve every problem and bring in world peace. I scream and move on.

--
But when we lose humanness we have no way of knowing we have lost it.
          -- Edward Bond

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the Life category.

Internet is the previous category.

Linux is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 5.12